Malderburch volop in transitie

Malderburch zit volop in de transitie van traditioneel verzorgingshuis naar verpleeghuis om toekomstbestendig welzijn, wonen en zorg te kunnen bieden aan steeds kwetsbaarder wordende ouderen. Om deze ontwikkeling te begeleiden en vorm te geven werd een nieuw managementteam (MT) geformeerd, ondersteund door twee adviseurs.

Malderburch zit volop in de transitie van traditioneel verzorgingshuis naar verpleeghuis om toekomstbestendig welzijn, wonen en zorg te kunnen bieden aan steeds kwetsbaarder wordende ouderen. Om deze ontwikkeling te begeleiden en vorm te geven werd een nieuw managementteam (MT) geformeerd, ondersteund door twee adviseurs.

Vorig jaar april trad Paola Peters bij Malderbuch in dienst als de nieuwe bestuurder. In dezelfde periode trad Michael van Wichen als manager Bedrijfsvoering toe tot het managementteam en afgelopen januari Marcel Inklaar als manager Zorg en Welzijn. Het driekoppige MT wordt ondersteund door Kwaliteitsfunctionaris Marjella Jansen en Senior HR-adviseur Hinke Prent.

Marcel Inklaar: “De belangrijkste opdracht voor ons allen, is om de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis vorm te geven. In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor alle zorg binnen Malderburch en Buurderij De Lage Hof. Het gaat zowel om zorg voor dementerende ouderen, als om somatische zorg voor mensen die met enige zelfstandigheid in een appartement of aanleunwoning kunnen wonen. Onze cliënten hebben veelal een zware Zorg Zwaarte Pakket-indicatie en als organisatie moet je dan voldoen aan zwaardere eisen en zorgcriteria. We moeten de kwaliteit van de zorg met toekomstgericht beleid en deskundige medewerkers op hoog niveau houden. Het afgelopen jaar is er al veel gebeurd om die omslag te maken, maar we zijn er nog niet. Ik geef direct leiding aan vier teamleiders zorg, de teams welzijn, dagbesteding en de zorgbemiddeling.

Michael van Wichen is manager Bedrijfsvoering. “Ik ben verantwoordelijk voor alles wat niet-zorg betreft, maar faciliterend is aan het primaire proces: HRM, Facilitair, ICT, Financiën, Zorgadministratie en Huisvesting. Ik geef direct leiding aan een teamleider en een aantal staffunctionarissen. Het afgelopen jaar ben ik met diverse projecten bezig geweest om de basis op orde te krijgen. Inzicht verkrijgen om te kunnen sturen. Eigenlijk een grootscheepse verbouwing, terwijl de ‘winkel’ openblijft. Onlangs is ons nieuwe ICT-platform operationeel gegaan. Iedereen kan nu volledig in de Cloud werken en daardoor voldoen we beter aan de geldende wet- en regelgeving. Het mooie is dat Malderburch-medewerkers zeer betrokken zijn. Het MT en de staf hebben nu ingezet op een betere procesbeheersing en borging. Er zijn veel investeringen gedaan maar wij zijn er nog niet. De Zorgdomotica is verbeterd en qua verduurzaming gaan we de gasgestookte ketels (deels) vervangen door warmtepompen. Er is nog veel achterstallig onderhoud en dat gaan we gefaseerd uitvoeren. De eerste vinkjes zijn gezet.”

Hinke Prent ondersteunt als senior HR-adviseur het MT en middenkader bij HR-vraagstukken. “Een belangrijk issue is de krappe arbeidsmarkt. Het is lastig om de juiste mensen te vinden die de juiste zorg kunnen verlenen. Mijn taak is o.a. het opstellen van beleidstukken op het gebied van HR en de implementatie ervan. Prioriteit heeft voor nu de basis op orde te brengen zoals het implementeren van een goed HR-informatiesysteem en daarnaast is recruitment een belangrijk thema om de juiste mensen te kunnen werven. Verzuim is ook een heet hangijzer. Wanneer medewerkers door ziekte of verplichte quarantaine uitvallen, is het puzzelen om de volgende dag het rooster weer op orde te krijgen. Uitzendbureaus kunnen in adhoc situaties ook niet bijspringen, alle zorginstellingen kampen met deze problemen en vissen in dezelfde vijver. Het is tenslotte een flinke uitdaging om je gezonde mensen gezond te houden, die in deze tijd enorm onder druk staan. Het thema duurzame inzetbaarheid staat dan ook zeker op de HR-agenda.”

Kwaliteitsfunctionaris Marjella Jansen trad vorig jaar aan in deze nieuwe functie, omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verbeteringen eiste op enkele thema’s rond kwaliteit en veiligheid. “De eerste vraag was verbeteringen in te zetten op het gebied van cliëntendossiers, risicosignalering, methodisch werken en medicatieveiligheid. Ik ondersteun het MT en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Ook heb ik rechtstreeks contact met de teams, verpleegkundigen en verzorgenden. Belangrijke thema’s zijn hygiëne en infectiepreventie, de wet zorg en dwang en methodisch werken. Doel is de kwaliteit van zorg te verhogen om aan kwetsbare bewoners met een complexere zorgvraag de juiste zorg te verlenen.”

Zowel het managementteam als het medewerkersteam zitten volop in het dynamische transitieproces en werken samen gemotiveerd aan een toekomstbestendig Malderburch.

Naar het overzicht

© 2023  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring